Актуално
Хопкинс и брат му (американци) са пътешественици, които обикалят света. Ходят къде ли не... Ние ги срещнахме по време на пътуването им в България - минаваха през София на път за Белоградчишките скали.
България – земята на ракията и обезлюдените села

Гост-автор | 01/11/2017

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

От Джорди Хопкинс
Хопкинс и брат му (американци) са пътешественици, които обикалят света. Ходят къде ли не... Ние ги срещнахме по време на пътуването им в България - минаваха през София на път за Белоградчишките скали. И ги помолихме да ни разкажат какво са видели очите им тук наоколо. И познайте - видели са хубава страна и тъжна държава.  С обезлюдяващи села и неразвита икономика. 
Джорди се надява за по-добро бъдеще за България. И ни пише за България по-развълнувано от мнозина други, родени тук.

Ето какво ни написа Джорди Хопкинс (вляво на снимката):
България – земята на ракията преди закуска, на невероятните планински вериги и села, останали с по един жител.
С брат ми обикаляхме балканските държави цели три месеца, когато се заговорихме да посетим България.
Мислехме си, че културата ще е подобна на тази в Югославия и че ще са ни нужни само две седмици, за да попием всичко, което България предлага. Бяхме далеч от истината. Влязохме в България и за пет минути разбрахме, че тук е различно и че две седмици няма да са ни достатъчни да разгледаме.
Влизайки през Македония, една суха и предимно равна страна, наистина си смаян щом видиш българските планини как изскачат от нищото. Имахме късмета да обиколим голяма част от България. Тръгнахме от София и слязохме на юг към Седемте рилски езера, а на север отидохме до Белоградчишката крепост.
Контрастът от север на юг е забележителен! След това пътувахме на изток към Плевен и Ловеч, където отседнахме в две малки селца, а после преминахме през Стара планина и отидохме в село Иван Вазово. Научихме много неща и преживяхме много, докато пътешествахме из България.
Някои от домакините ни пяха традиционна българска музика, качихме се на стоп и спечелихме пиле на грил, а екскурзоводи ни заведоха в огромни пещери, пълни с прилепи и водопади, каквито никога не съм виждал.
Учихме се да варим ракия…два пъти и също как да приготвим бюрек и мусака по български.

Приключението ни в България ще се помни.
Природата е толкова чиста и девствена и има толкова възможности за страната да се развива, но за съжаление сякаш България отива в противоположната посока.
Научих, че според статистиката населението й се е смалило двойно през последните десет години, заради по-младото поколение, което си търси късмета в чужбина.
Разбирам защо го правят, но мисля, че това е лош избор. В България има толкова възможности и потенциал за развитие! Разбира се, по-лесно е да намериш работа в държава със силна и стабилна икономика, но когато твоята България те умолява да покажеш иновативност, усърдие и търпение, не може да се обърнеш и да избягаш. Страната се нуждае от хора, които да останат и да се борят в трудностите, за да може да се върнат добрите времена, но ви гарантирам, че няма да видите златния век за България, ако не продължите да търсите златото, заложено в нея.
Българите имат силата да направят страната си силна, каквато е била някога, но е нужна усилена работа, време и отдаденост, за да се тласне икономиката към модерните времена.
Светът се развива бързо и ако отстъпите от България, за да намерите по-добра възможност, може да се окаже, че някой друг е поел нещата и е откраднал възможността, която сте били твърде слепи да забележите.
Ще се върна в България, защото има още толкова много за откриване, имам големи надежди за тази страна и вярвам, че някой ден хората ще имат силата, която им трябва, за да тласнат България към бъдещето.Текстът на Хопкинс в оригинал на английски:

Bulgaria; the land of Rakija before breakfast, spectacular mountain ranges, and villages with single digit population.
When we first talked about going to Bulgaria, my brother and I had already been traveling through the Balkan countries for about three months. We assumed that Bulgaria would have a similar culture to former Yugoslavia and that we would only need to spend two weeks to fully absorb what Bulgaria had to offer; we were most certainly mistaken.
We entered into Bulgaria and within five minutes knew that it was different and that two weeks would not be long enough to explore. Entering from Macedonia, a dry and mostly flat country, you really are astounded by the way the mountains in Bulgaria just seem to appear out of nowhere.
During our time in Bulgaria we were fortunate enough to travel through a good majority of the country. Starting in Sofia we traveled south to Rila Seven Lakes and the North to The Belogradchik Fortress; the contrast from north to south is quite remarkable. We then traveled east to Pleven and Lovech where we stayed in a couple small villages and then passed over the Stara Planina Mountain to the small village of Ivan Vazovo.
We learned many things and also experienced so much while journeying through Bulgaria.
We had hosts that sung traditional Bulgarian tunes to us, hitch rides that bought us an entire roasted chicken, and guides that took us into massive caves filled with bats and waterfalls like I'd never seen before. We learned how to make Rakija... twice and also how to prepare Burek and Moussaca the Bulgarian way.
Our adventure through Bulgaria was one to remember. The nature is so pristine and untouched and there is so much room for the country to grow, but unfortunately it seemed Bulgaria was going in the exact opposite direction. I heard as statistic that the population has been cut in half over the past ten years because of the younger generations chasing money into foreign countries. I understand why they are doing it, but in my opinion it is a poor choice. There is so much opportunity in Bulgaria and so much potential for growth.
Of course it is much easier to find a job in a country that already has a strong, resilient economy, but when your Bulgaria is screaming at you to show innovation, diligence and patience you cannot turn and run away. The country needs people to stay and fight through the hard times so that the good times will come back, but I guarantee you will never see the golden age of Bulgaria unless you continue to dig for the gold that is hiding deep within. The Bulgarian people have the power to make their country strong as it used to be as a young country, but it will take hard work, time and dedication to push the economy into the modern age. The world is developing quickly and if you step away from Bulgaria to find a "better" opportunity elsewhere, you may find that somebody else has stepped in and stolen from you the best opportunity that you were just too blind to see before. I will be back to Bulgaria because there is still so much to uncover, I have high hopes for this country and believe that one day the people will find the power they need to push Bulgaria into the future. Други статии от този авторКоментари