Актуално
Президент на "Америка за България" / President and CEO of the “America for Bulgaria” Foundation
Писмо до Нанси Шилър/ A letter to Nancy Schiller

Мартин Карбовски | 11/02/2018

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Госпожо Шилър!
С цялото ми уважение бих искал да Ви помоля да се оттеглите от България.
Не зная дали виждате това, което аз, но ще се опитам да се обоснова като джентълмен. Лошото е, ако Вие не сте американски филантроп, а политик.
Вашите усилия руинират моята страна. Смятам, че нямате право да менторствате и да влияете в името на едно “ново прогресивно човечество”. Аз живях тук, когато руснаците правеха същото като Вас. И вече съжалявам за руснаците - не вярвам, че го казвам, но това е в резултат на Вашите усилия. Те имаха друг подход. Смятам, че исторически, морално и емпирично Америка има какво да научи от България, обратното е нелепо. Вижте диаграмата, съпътстваща статията и ме разберете правилно.
 
 
Ние никога не сме били виновни за проблеми като расизма, геноцида, отношението към сексуалните малцинства. Исторически ние сме търпели ужасно отношение, а днес сме назидавани от Вас като деца. И по-лошо - явно Вие смятате, че може да манипулирате нацията ми и историята й. Това не е честна игра и ние го знаем.
Вашите усилия са с положителен знак, но имат нулев или отрицателен резултат. Вие харчите парите на великия американски данъкоплатец с ужасно съмнително качество на последните си постижения. Посланията и предполагаемата Ви добронамереност пълнят джобовете на наши и чужди шмекери.
Нито децата, нито малцинствата, нито жените, нито сексуално различните имат полза от това, което творите. Огледайте се. Вашата дейност компрометира идеята за Свободата и Америка, с която израснах. Най-печален е резултатът за Свободата на словото. Ние сме на дъното по този показател и искам да ме разберете като журналист - всичко наоколо става с Ваша помощ или надявам се - незнание. Непоправими щети нанасяте днес с опита да прокарвате нов социален инженеринг, съмнително напомнящ идеите на Маркс и Троцки и свързан с панлибералното течение на една Хилъри Клинтън. Това няма да мине у нас, не гледайте усмивките на тези, които получават пари от Вас.
Вашите усилия се случват (или не се случват) в моята страна благодарение на прословутото търпение на българина, но и заради една политическа класа и до нея една псевдоинтелигенция - две групи, готови на всичко за пари. Тази група ще Ви разочарова, защото на нея й е все едно кой й е господар. Докато народа не търпи господар. Ние имаме дума за това и тя е “еничари”. Това са продадените на Днешния Голям брат малки души, които провалят филантропските Ви идеи и благородството на Вашия замисъл. Разбира се, горните думи ще са верни, само ако сте филантроп, а не политик.
Пазете се България да не Ви разочарова. Тя е велик плевел, неотскубнат и недогорял, и жизнен при всяка една империя и при всяка една историческа буря.
С цялото ми уважение от мен към Вас като дама и американка, искам да бъда разбран правилно. Неправителствените организации, които финансирате провалят Вас и мен едновременно. Аз станах част от един изчезващ и разочарован народ, а Вие нямате успех във Вашите начинания, които се надявам да не са бизнес.
Силата ще бъде с нас, българите, когато дадете възможност да работим свободно, според нашите традиции и за своите интереси. Това ще звучи наивно на много хора, но съм длъжен да Ви го кажа и да завърша с това, че надеждата на моя народ никога не е била така силна както последните години.
Една надежда, която няма нужда от фондация и пари, за да се случи.
 
Автор: Мартин Карбовски
 


 
Mrs. Schiller!

With all due respect, I would like to ask you to leave Bulgaria.
I do not know if you see what I see, but I will try to explain what I mean as a gentleman. 
It would be bad if you are not an American philanthropist, but a politician.
Your efforts ruin my country. I believe you have no right to be a mentor and an influencer for the sake of a "new progressive humanity." I lived here when the Russians did the same thing you are doing now. And I'm already sorry for the Russians - I cannot believe that I am saying this, but it comes as a result of your efforts. They had another approach. I believe America has a lot to learn historically, morally and emipirically from Bulgaria, and that the opposite would be absurd. Please, have a look at the diagram in this article and please - understand me correctly.

 

We have never been guilty of problems like racism, genocide, and bad attitude towards sexual minorities. Historically, we have been terribly mistreated, but today you are treating us as if we were children. And what is worse is that apparently you think you can manipulate my nation and its history. This is not fair game and we know it.
Your efforts are positive, but have zero or negative results. You are spending the money of the Great American taxpayer with the terribly dubious quality of your last achievements. Your message and your supposed goodwill just fill the pockets of ours and foreign shufflers.
Neither children, nor minorities, nor women, nor the sexually different benefit from what you are doing. Look around.
Your business compromises the idea of Freedom and America which I grew up with. The worst result we see is the one about freedom of speech. We are at the bottom of the chart of countries who have freedom of speech. Therefore, I want you to understand me as a journalist - everything happens with your help or, I hope, because of your ignorance. You are making irreparable damages today by trying to launch a new social order and by doing this you dubiously remind us of the ideas of Marx and Trotsky and the panliberal course of Hillary Clinton. This will not work here, and do not look at the smiles of those who receive money from you.
Your efforts are happening (or not happening) in my country thanks to the infamous patience of the Bulgarian people, but also because of the political class and the pseudo-intelligence - two groups that are ready to do anything for money. These groups will disappoint you because they do not care who their master is. However, the nation will not tolerate a master. We have a word about this and it is "janissaries". These are the “small souls” that are sold to the present day Big Brother, and they ruin your philanthropic ideas and the nobility of your original idea.
Of course, the above words will only be true, if you are a philanthropist, and not a politician.
Be careful not to be disappointed by Bulgaria. This state is like thick weed, relentless and unspoiled, and it is vivacious in every Empire and survives every historical storm.
With all due respect to you as a lady and an American citizen, I want you to understand me properly. The non-governmental organizations you finance are failing you and me both at the same time. I have become part of a vanishing and disappointed nation, and you have no success in your endeavours which  I hope are not strictly business.
The power will be with us, the Bulgarians, when you give us the opportunity to work freely, according to our traditions and in our best interest. This will sound naive to many people, but I am obliged to tell you all this and to end by stating the fact that my nation's hope has never been as strong as these last years.
It’s a hope that does not need a Foundation and money in order to be a reality.

Written by Martin Karbowski Други статии от този авторКоментари